Το ελληνικό αυθεντικό κείμενο της σύμβασης του δανείου